Ground Tour Operator – UK

การทำทัวร์เป็นเรื่องที่บางครั้งซับซ้อนมีหลายส่วนให้ต้องใส่ใจ และต้องมีจุดบกพร่องให้น้อยที่สุด หรือไม่ควรมี เพราะลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับบริการอย่างดีที่สุด  ดังนั้น Ground Tour Operator หรือบางที่เรียก Land Operator จะช่วยในการจัดการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ที่สุด และช่วยประสานงานกับทุก ๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง

Ground Tour Operator คือ ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว รู้กฎหมาย รู้จักมารยาททางสังคม รู้จักพื้นที่ รู้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไร รู้ว่าจะประสานงานกับคนในพื้นที่อย่างไร รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันหยุดของประเทศ ร้านอาหารไหนอร่อยเหมาะกับคนไทย ที่พักไหนดี ราคาเหมาะสม และอื่น ๆ อีกมากมาย

Ground Tour Operator คือ ผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของประเทศที่ทัวร์จะเดินทางไป เป็นผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับรายระเอียดของโปรแกรมการเดินทาง ระยะทางในการเดินทางในแต่ละวัน